Хандив өгөх

Хандив

Хураамжаас орсон бүх орлого болон хавдивыг Олон улсын сургууль байгуулахад зориулагдана.

Хүлээн авагчийн нэр: Олон улсын сайн дурын америк, англи багш нарын холбоо

Хаан банк: 5926060133
Голомт банк: 111510222
Төрийн банк: 106700270958
Улаанбаатар банк: 2602039956
Худалдаа хөгжлийн банк: 475020518

Scroll to top